นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม THE BRAVE+ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากกิจกรรม "Campus Challenge 2017"

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม THE BRAVE+ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากกิจกรรม "Campus Challenge 2017" ภายใต้โครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับสิทธิ์ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท ทุนสนับสนุนการศึกษามูลค่า 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ Campus Challenge และมีโอกาสสัมภาษณ์ฝึกงานที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ทีม THE BRAVE+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสมาชิกจำนวน 4 คน ประกอบด้วย
1) นายกมลณัฐ ศรีอุดร คณะการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปกติ
2) นางสาวพิชชาภา เขียวสวัสดิ์ คณะการสื่อสารมวลชน หลักสูตรควบสองปริญญา (เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชน)
3) นายธัญวิตต์ รักษมาตา
4) นายธนกร กิตติสารวัณโณ จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีอาจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะการสื่อสารมวลชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

สำหรับผลงานรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ของทีม THE BRAVE+ ได้แก่ แผนการรณรงค์ขับขี่ปล่อยภัย “กล้าไหมที่จะปฏิบัติตามกฎจราจร Brave Friend CMU” ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด ในการเสริมสร้างการป้องกันอุบัติเหตุ ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ภายในและบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ เพื่อสร้างสังคมคนขับรถดีภายในมหาวิทยาลัย สร้างความกล้าให้มีความรับผิดชอบ ต่อความปลอดภัยตนเอง ครอบครัวและสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและทักษะการเป็นพลเมืองโลก

กิจกรรม "Campus Challenge" ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 โดยปีนี้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 40 สถาบันทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนกว่า 800 ทีม เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง คาดหวังให้ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นพลังขับเคลื่อนสร้างสังคมคนขับรถดี อันจะนำไปสู่ถนนสีขาวหรือถนนปลอดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริงในอนาคต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ Brave Friend CMU ได้ที่ https://www.facebook.com/Brave.Friend.CMU/

Galleries

 

0004.jpg
0004.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0005.jpg
0005.jpg