รัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.รวีวรรณ  แพทย์สมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "รัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 19" โดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดนิทรรศการวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนและเพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อจบกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์  รัตนสัค คณบดี ได้ให้เกียรติ มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ซึ่งได้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบให้กับผู้ได้รับรางวัลจาก การแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมต้น-ปลาย  การแข่งขันโต้วาที  และการแข่งขัน Speech Contest และกล่าวปิดงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

06FEB19 (01).JPG
06FEB19 (01).JPG
06FEB19 (02).JPG
06FEB19 (02).JPG
06FEB19 (03).JPG
06FEB19 (03).JPG
06FEB19 (04).JPG
06FEB19 (04).JPG
06FEB19 (05).JPG
06FEB19 (05).JPG
06FEB19 (06).JPG
06FEB19 (06).JPG
06FEB19 (07).JPG
06FEB19 (07).JPG
06FEB19 (08).JPG
06FEB19 (08).JPG
06FEB19 (09).JPG
06FEB19 (09).JPG
06FEB19 (10).JPG
06FEB19 (10).JPG
06FEB19 (11).JPG
06FEB19 (11).JPG
06FEB19 (12).JPG
06FEB19 (12).JPG
06FEB19 (14).JPG
06FEB19 (14).JPG
06FEB19 (15_1).JPG
06FEB19 (15_1).JPG
06FEB19 (15_2).JPG
06FEB19 (15_2).JPG
06FEB19 (15_3).JPG.JPG
06FEB19 (15_3).JPG.JPG
06FEB19 (15_4).JPG.JPG
06FEB19 (15_4).JPG.JPG
06FEB19 (15_5).JPG.JPG
06FEB19 (15_5).JPG.JPG
06FEB19 (15_6).JPG.JPG
06FEB19 (15_6).JPG.JPG
06FEB19 (15).JPG
06FEB19 (15).JPG
06FEB19 (16).JPG
06FEB19 (16).JPG
06FEB19 (17).JPG
06FEB19 (17).JPG
06FEB19 (18).JPG
06FEB19 (18).JPG
06FEB19 (19).JPG
06FEB19 (19).JPG
06FEB19 (20).JPG
06FEB19 (20).JPG
06FEB19 (21).JPG
06FEB19 (21).JPG
06FEB19 (22).JPG
06FEB19 (22).JPG
06FEB19 (23).JPG
06FEB19 (23).JPG
06FEB19 (24).JPG
06FEB19 (24).JPG
06FEB19 (25).JPG
06FEB19 (25).JPG
06FEB19 (26).JPG
06FEB19 (26).JPG
06FEB19 (27).JPG
06FEB19 (27).JPG
06FEB19 (28).JPG
06FEB19 (28).JPG
06FEB19 (29).JPG
06FEB19 (29).JPG
06FEB19 (30).JPG
06FEB19 (30).JPG
06FEB19 (31).JPG
06FEB19 (31).JPG
06FEB19 (32).JPG
06FEB19 (32).JPG
06FEB19 (33).JPG
06FEB19 (33).JPG