กิจกรรมสร้างแนวกันไฟ ณ เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุยที่ 3 (น้ำตกแม่สา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราม โชติคุต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ และนางสาวสุภีฤทัย บัวแก้ว พนักงานปฏิบัติงานหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ร่วม กิจกรรมสร้างแนวกันไฟ ณ เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุยที่ 3 (น้ำตกแม่สา) โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิยูแสค ประเทศไทย สโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยที่ 3 (น้ำตกแม่สา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิยูแสค ประเทศไทย สโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้จัดกิจกรรม “รักษ์ป่า รักชีวิต หยุดมลพิษหมอกควัน” เพื่อสร้างแนวกันไฟป้องกันการลุกลามของไฟป่า ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยที่ 3 (น้ำตกแม่สา) ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราม โชติคุต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นางพูนทิพย์ แอนเดอร์เซ่น นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ สมาชิกโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 100 คน ได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว
นางฉายดรุณ ทิพวรรณ ประธานมูลนิธิยูแสค ประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาหมอกควัน ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้ง ส่วนใหญ่เกิดจากไฟป่าและการเผาเศษวัสดุ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรของเกษตรกรในสภาวะอากาศแห้ง ดังนั้นเราจึงเห็นฝุ่นละออง ที่กลายเป็นหมอกควันไฟแขวนลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ไม่เพียงเท่านั้นหมอกควันไฟเหล่านี้ ได้บดบังทัศนวิสัย ทำให้เป็นอุปสรรคทั้งในการคมนาคมและขนส่ง อีกทั้งยังทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าไม้ ในหลายๆ พื้นที่ รวมถึงส่งผลกระต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ การจัดกิจกรรมอาสาสร้างแนวกันไฟในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่นอกจากสร้างความตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังเปิดโอกาสให้คนทุกคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการสร้างแนวกันไฟป้องกันการลุกลามของไฟป่า อันเป็นสาเหตุของปัญหาหมอกควัน ตลอดทั้งส่งเสริมให้ทุกคนเกิดแรงบันดาลใจและเห็นคุณค่าในการช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

--
“Community Services Project: Making Firebreak” 
In Collaboration of 
Chiang Mai University; 
USAC Thailand Foundation; 
Rotary Clubs in Chiang Mai Province;
and Doi Suthep-Pui National Park Office
On Saturday, February 2nd, 2019
At Unit 3 Maesa Waterfall, Doi Suthep-Pui National Park

On February 2nd, 2019, Chiang Mai University in collaboration with USAC Thailand Foundation, Rotary Clubs in Chiang Mai Province, and Doi Suthep-Pui National Park Office jointly worked on making the firebreaks in the area of Unit 3 Maesa Waterfall, Doi Suthep-Pui National Park. The Project aimed to prevent potential wildfire in the dry season in Chiang Mai from expanding to larger scales especially endangering wildlife, public health and community at large. Clinical Professor Niwes Nantachit, President of Chiang Mai University, as the Chairman of the project, together with Associate Professor Rome Chiranukrom, Vice President of Chiang Mai University, Assistant Professor Ram Jotikut, Assistant Dean, Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University, Ms. Chaidarun Tippawan, Chairman of USAC Thailand Foundation, Ms. Poonthip Andersen, President of Rotary Club Chiang Mai, Thai and foreign students from Chiang Mai University as well as locals in nearby community, totalling more than 100 people shared their sweat in clearing the way for wildfire protection.

According to Ms. Chaidarun Thippawan, Chairman of USAC Thailand Foundation, the smog problem, which takes place in the northern part of Thailand every year, is deeply rooted from seasonal slash-and-burn activities of extensive agricultural farming and deforestations. The situation has been intensified over the past few years, affecting not only people’s but also hurting tourism businesses and deteriorating pristine environment of Chiang Mai. Consequently, the firebreak activity is run through strong determination from all stakeholders to raise awareness of public at large towards the risk of air pollution especially the smog problem. It is everyone’s responsibility to sustain our environment and join hands in redeeming the fresh air for our healthy future.

Galleries

 

01.JPG
01.JPG
2.jpg
2.jpg
70971.jpg
70971.jpg
70974.jpg
70974.jpg
70975.jpg
70975.jpg
70976.jpg
70976.jpg
70978.jpg
70978.jpg
70979.jpg
70979.jpg
70980.jpg
70980.jpg