โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในท้องถิ่น”

ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น(ศบมท.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในท้องถิ่น” เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนและสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ 20 ปี โดยกิจกรรมมีทั้งแบบบรรยายและการทำกิจกรรมสร้างความตระหนัก รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดความคิดให้เกิดขึ้นจริง ทั้งด้านประชาธิปไตยและการกระจายอำนาจ ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต ณ ห้อง IBIS 3 โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
โดยมีหัวข้อดังนีี้
 
การบรรยาย "ยุทธศาสตร์ 20 ปี มีอะไรดีๆ ที่เราต้องรู้"
โดย ผศ.ดร. ปฐมาวดี จงรักษ์
อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 
การบรรยาย "การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในยุคประเทศไทย 4.0"
โดย ศ.ดร. ธเนศวร์  เจริญเมือง
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง
 
การบรรยาย "อำนาจ: กระจายอย่างไร ทำไมต้องกระจาย? การออกแบบชุมชนท้องถิ่นภายใต้การกระจายอำนาจ"
โดย อ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง
 
การบรรยาย "87 ปี ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น"
โดย อ.ดร. จันทนา สุทธิจารี
หัวหน้าศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง
 
การระดมความคิด "20 ปีข้างหน้าผ่านสายตาเยาวชน: อยาเห็น อยากเป็น?"
โดย อ.ฑภิพร สุพร 
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ
 

Galleries

 

Training01-2019_190130_0001.jpg
Training01-2019_190130_0001.jpg
Training01-2019_190130_0004.jpg
Training01-2019_190130_0004.jpg
Training01-2019_190130_0007.jpg
Training01-2019_190130_0007.jpg
Training01-2019_190130_0008.jpg
Training01-2019_190130_0008.jpg
Training01-2019_190130_0010.jpg
Training01-2019_190130_0010.jpg
Training01-2019_190130_0013.jpg
Training01-2019_190130_0013.jpg
Training01-2019_190130_0014.jpg
Training01-2019_190130_0014.jpg
Training01-2019_190130_0015.jpg
Training01-2019_190130_0015.jpg
Training01-2019_190130_0017.jpg
Training01-2019_190130_0017.jpg
Training01-2019_190130_0019.jpg
Training01-2019_190130_0019.jpg
Training01-2019_190130_0021.jpg
Training01-2019_190130_0021.jpg
Training01-2019_190130_0022.jpg
Training01-2019_190130_0022.jpg
Training01-2019_190130_0023.jpg
Training01-2019_190130_0023.jpg
Training01-2019_190130_0024.jpg
Training01-2019_190130_0024.jpg