แสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะรัฐศาสตร์ฯ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2561

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะรัฐศาสตร์ฯ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ได้แก่

คุณเสมอใจ ศุขสุเมฆ (ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)  : นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขา บริหารองค์กร
คุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ( ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก) : นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขา บริหารราชการ
จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อลงกรณ์  คูตระกูล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบช่อดอกไม้ และอาจารย์ ดร. รวีวรรณ  แพทย์สมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มอบของที่ระลึก ณ  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา

Galleries

 

IMG_4969.JPG
IMG_4969.JPG
IMG_4976.JPG
IMG_4976.JPG
S__30990340.jpg
S__30990340.jpg
S__30990343.jpg
S__30990343.jpg
S__30990344.jpg
S__30990344.jpg
S__30990345.jpg
S__30990345.jpg