ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การบริหารงานแบบบูรณาการในภาวะวิกฤต”

ด้วย สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณาอนุมัติปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร โดยการเสนอจาก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจาก 
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ของตนเองมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐและวางนโยบายพัฒนาพื้นที่ในความรับผิดชอบได้อย่างโดดเด่น อันจะเห็นได้จากปฏิบัติการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2561 -10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหา
ผู้สูญหายถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ได้ทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่ต้องใช้ทักษะในการบริหารจัดการแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลอย่างสำคัญ การปฏิบัติงานของ นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร สามารถเป็นแนวทางและบทเรียนการทำงานให้กับบุคคลหลายฝ่าย เป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการไทย และเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการทำงานและการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา และคนทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ จึงได้จัดการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การบริหารงานแบบบูรณาการในภาวะวิกฤต” ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้รับฟังประสบการณ์การใช้ทักษะในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตแบบบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองต่อไปณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้ จัดงานแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ณ  ห้องดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่  เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา

Galleries

 

1 (Custom).jpg
1 (Custom).jpg
10.jpg
10.jpg
11.jpg
11.jpg
12.jpg
12.jpg
13.jpg
13.jpg
14.jpg
14.jpg
15.jpg
15.jpg
16.jpg
16.jpg
17.jpg
17.jpg
18.jpg
18.jpg
19.jpg
19.jpg
2.jpg
2.jpg
20.jpg
20.jpg
21.jpg
21.jpg
22.jpg
22.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg
8.jpg
8.jpg
9.jpg
9.jpg
IMG_4880 (Custom).jpg
IMG_4880 (Custom).jpg
IMG_4969 (Custom).jpg
IMG_4969 (Custom).jpg
IMG_4976 (Custom).jpg
IMG_4976 (Custom).jpg
IMG_4984 (Custom).jpg
IMG_4984 (Custom).jpg
IMG_5004 (Custom).jpg
IMG_5004 (Custom).jpg
IMG_5019 (Custom).jpg
IMG_5019 (Custom).jpg
IMG_5020 (Custom).jpg
IMG_5020 (Custom).jpg
IMG_5033 (Custom).jpg
IMG_5033 (Custom).jpg
IMG_5045 (Custom).jpg
IMG_5045 (Custom).jpg
NOV03826 (Custom).jpg
NOV03826 (Custom).jpg
NOV03836 (Custom).jpg
NOV03836 (Custom).jpg
NOV03838 (Custom).jpg
NOV03838 (Custom).jpg
NOV03843 (Custom).jpg
NOV03843 (Custom).jpg
NOV03847 (Custom).jpg
NOV03847 (Custom).jpg
NOV03858 (Custom).jpg
NOV03858 (Custom).jpg
NOV03859 (Custom).jpg
NOV03859 (Custom).jpg
NOV03863 (Custom).jpg
NOV03863 (Custom).jpg
NOV03865 (Custom).jpg
NOV03865 (Custom).jpg
NOV03871 (Custom).jpg
NOV03871 (Custom).jpg
NOV03874 (Custom).jpg
NOV03874 (Custom).jpg
NOV03876 (Custom).jpg
NOV03876 (Custom).jpg
NOV03883 (Custom).jpg
NOV03883 (Custom).jpg
NOV03887 (Custom).jpg
NOV03887 (Custom).jpg
NOV03891 (Custom).jpg
NOV03891 (Custom).jpg
NOV03894 (Custom).jpg
NOV03894 (Custom).jpg
NOV03918 (Custom).jpg
NOV03918 (Custom).jpg
NOV03924 (Custom).jpg
NOV03924 (Custom).jpg
NOV03928 (Custom).jpg
NOV03928 (Custom).jpg
NOV03930 (Custom).jpg
NOV03930 (Custom).jpg
NOV03931 (Custom).jpg
NOV03931 (Custom).jpg
NOV03933 (Custom).jpg
NOV03933 (Custom).jpg
NOV03939 (Custom).jpg
NOV03939 (Custom).jpg
NOV03973 (Custom).jpg
NOV03973 (Custom).jpg
NOV03978 (Custom).jpg
NOV03978 (Custom).jpg
NOV03980.JPG
NOV03980.JPG
NOV03985 (Custom).jpg
NOV03985 (Custom).jpg
NOV03988 (Custom).jpg
NOV03988 (Custom).jpg
NOV03992 (Custom).jpg
NOV03992 (Custom).jpg
NOV03995 (Custom).jpg
NOV03995 (Custom).jpg
NOV04009 (Custom).jpg
NOV04009 (Custom).jpg