พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์  คูตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พิธีสักการะ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พิธีมอบรางวัล กองทุนอธิการบดี ประจำปี 2561 พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี 2561 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ในปี 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2561 พิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก  ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Galleries

 

NOV04637.JPG
NOV04637.JPG
NOV04639.JPG
NOV04639.JPG
NOV04645.JPG
NOV04645.JPG
NOV04652.JPG
NOV04652.JPG
NOV04657.JPG
NOV04657.JPG