งานแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์  รัตนสัค คณบดี พร้อมด้วย นางนวลศรี ลิขิตอนุรักษ์ เลขานุการ และนางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมงานแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 18.00 น. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรนักศึกษาเก่ากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และ กล่าวแสดงความยินดี หลังจากนั้นผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ กล่าวแสดงความรู้สึก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้ ของที่ระลึกแสดงความยินดี ให้แก่ นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร (ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) นายบัลลพ์กุล  ทิพย์เนตร  (ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสัตวศาสตร์) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงมาลัย มุตตารักษ์  (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาแพทยศาสตร์)

Galleries

 

23JAN19 (1).JPG
23JAN19 (1).JPG
23JAN19 (10).JPG
23JAN19 (10).JPG
23JAN19 (13).JPG
23JAN19 (13).JPG
23JAN19 (13).JPG
23JAN19 (13).JPG
23JAN19 (15).JPG
23JAN19 (15).JPG
23JAN19 (16).JPG
23JAN19 (16).JPG
23JAN19 (19).JPG
23JAN19 (19).JPG
23JAN19 (2).JPG
23JAN19 (2).JPG
23JAN19 (21).JPG
23JAN19 (21).JPG
23JAN19 (22).JPG
23JAN19 (22).JPG
23JAN19 (25).JPG
23JAN19 (25).JPG
23JAN19 (29).JPG
23JAN19 (29).JPG
23JAN19 (3).JPG
23JAN19 (3).JPG
23JAN19 (30).JPG
23JAN19 (30).JPG
23JAN19 (30).JPG
23JAN19 (30).JPG
23JAN19 (33).JPG
23JAN19 (33).JPG
23JAN19 (34).JPG
23JAN19 (34).JPG
23JAN19 (37).JPG
23JAN19 (37).JPG
23JAN19 (39).JPG
23JAN19 (39).JPG
23JAN19 (4).JPG
23JAN19 (4).JPG
23JAN19 (40).JPG
23JAN19 (40).JPG
23JAN19 (42).JPG
23JAN19 (42).JPG
23JAN19 (43).JPG
23JAN19 (43).JPG
23JAN19 (44).JPG
23JAN19 (44).JPG
23JAN19 (45).JPG
23JAN19 (45).JPG
23JAN19 (46).JPG
23JAN19 (46).JPG
23JAN19 (47).JPG
23JAN19 (47).JPG
23JAN19 (5).JPG
23JAN19 (5).JPG
23JAN19 (6).JPG
23JAN19 (6).JPG
23JAN19 (7).JPG
23JAN19 (7).JPG
23JAN19 (8).JPG
23JAN19 (8).JPG