พิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ครบรอบ 13 ปี
โดยมี รศ.ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดี เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้วย
จากนั้น มีพิธีมอบโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

อาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน : 
อ.ดร.จันทนา สุทธิจารี 

หัวหน้าศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น
(อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองและการปกครอง)

อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย
ผศ.ดร. พนม กุณาวงค์ 
อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ด้านบริการ
นายพิพัฒน์ ปันธิ
พนักงานบริการทั่วไป หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ณ ห้องสืบค้น ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

งานสถาปนาคณะฯ_181224_0001.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0001.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0002.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0002.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0003.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0003.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0004.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0004.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0005.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0005.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0006.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0006.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0007.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0007.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0013.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0013.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0017.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0017.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0019.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0019.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0021.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0021.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0022.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0022.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0023.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0023.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0025.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0025.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0026.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0026.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0027.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0027.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0031.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0031.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0034.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0034.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0037.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0037.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0038.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0038.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0039.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0039.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0040.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0040.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0042.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0042.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0047.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0047.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0051.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0051.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0055.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0055.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0057.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0057.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0058.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0058.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0059.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0059.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0061.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0061.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0062.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0062.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0063.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0063.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0064.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0064.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0068.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0068.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0069.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0069.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0070.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0070.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0073.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0073.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0075.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0075.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0082.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0082.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0084.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0084.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0088.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0088.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0089.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0089.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0092.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0092.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0094.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0094.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0095.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0095.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0096.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0096.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0097.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0097.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0098.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0098.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0099.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0099.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0100.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0100.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0101.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0101.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0102.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0102.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0103.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0103.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0104.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0104.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0105.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0105.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0107.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0107.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0108.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0108.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0109.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0109.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0110.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0110.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0111.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0111.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0112.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0112.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0113.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0113.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0114.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0114.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0115.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0115.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0116.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0116.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0117.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0117.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0118.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0118.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0119.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0119.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0120.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0120.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0121.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0121.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0122.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0122.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0123.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0123.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0124.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0124.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0125.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0125.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0126.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0126.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0127.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0127.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0128.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0128.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0129.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0129.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0130.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0130.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0131.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0131.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0132.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0132.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0133.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0133.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0134.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0134.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0137.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0137.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0139.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0139.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0140.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0140.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0141.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0141.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0143.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0143.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0148.jpg
งานสถาปนาคณะฯ_181224_0148.jpg