อาจารย์ดีเด่นและผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2561

อาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน : 
อ.ดร.จันทนา สุทธิจารี 

หัวหน้าศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น
(อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองและการปกครอง)

อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย
ผศ.ดร. พนม กุณาวงค์ 
อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ด้านบริการ
นายพิพัฒน์ ปันธิ
พนักงานบริการทั่วไป หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 

Galleries

 

1-07.jpg
1-07.jpg