การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค (คณบดี)  ผศ.ดร. มาลินี คุ้มสุภา (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ผศ.ราม โชติคุต  (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ) ผศ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์(หัวหน้าสำนักวิชาการเมืองและการปกครอง) และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Galleries

 

NOV00710.jpg
NOV00710.jpg
NOV00712.jpg
NOV00712.jpg
NOV00713.jpg
NOV00713.jpg
NOV00714.jpg
NOV00714.jpg
NOV00717.jpg
NOV00717.jpg
NOV00718.jpg
NOV00718.jpg
NOV00721.jpg
NOV00721.jpg
NOV00722.jpg
NOV00722.jpg
NOV00732.jpg
NOV00732.jpg