งานสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มทางความมั่นคงไทย พลวัตใหม่ในการดำเนินยุทธศาสตร์ทางความมั่นคง”

​อาจารย์ฑภิพร สุพร (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ) ได้รับเชิญจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ: บริบทความเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐฯ”ในงานสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มทางความมั่นคงไทย พลวัตใหม่ในการดำเนินยุทธศาสตร์ทางความมั่นคง” เพื่อจัดทำรายงานสภาวะประเทศด้านความมั่นคง พ.ศ. 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปริ๊นส์บอลรูม 1 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ๊นส์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง เป็นประธาน

Galleries

 

IMG-0178.jpg
IMG-0178.jpg
Thapiporn_NSC_Final_001.jpg
Thapiporn_NSC_Final_001.jpg