โครงการการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร. อลงกรณ์ คูตระกูล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร. พจนา พิชิตปัจจา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอ.ดร.ไกรวุฒิ ใจคำปัน อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าร่วม โครงการการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น "การประชุมเพื่อการวางแผนและออกแบบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินการร่วมกับพื้นที่ศูนย์เรียนรู้และศูนย์สนันสนุวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย" จัดโดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ uniserv cmu เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

Galleries

 

375265.jpg
375265.jpg