คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ครั้งที่ 13


คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ครั้งที่ 13 นำโดย รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร. พจนา พิชิตปัจจารองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อ.ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองและการปกครอง บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ โดยมีพระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

Galleries

 

DSC06745.jpg
DSC06745.jpg
DSC06746.jpg
DSC06746.jpg
DSC06747.jpg
DSC06747.jpg
DSC06748.jpg
DSC06748.jpg
DSC06749.jpg
DSC06749.jpg
DSC06750.jpg
DSC06750.jpg
DSC06751.jpg
DSC06751.jpg
DSC06752.jpg
DSC06752.jpg
DSC06753.jpg
DSC06753.jpg
DSC06754.jpg
DSC06754.jpg
DSC06755.jpg
DSC06755.jpg
DSC06756.jpg
DSC06756.jpg
DSC06757.jpg
DSC06757.jpg
DSC06758.jpg
DSC06758.jpg
DSC06759.jpg
DSC06759.jpg
DSC06762.jpg
DSC06762.jpg
DSC06764.jpg
DSC06764.jpg
DSC06765.jpg
DSC06765.jpg
DSC06771.jpg
DSC06771.jpg
DSC06773.jpg
DSC06773.jpg
DSC06774.jpg
DSC06774.jpg