งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7

คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 "รัฐประศาสนศาสตร์ไทย 4.0 : ประชารัฐ นวัตกรรม และความท้าทาย" และเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการ เรื่อง "การขับเคลื่อนพลังประชารัฐ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

Galleries

 

1.jpg
1.jpg
370766.jpg
370766.jpg
370767.jpg
370767.jpg
370768.jpg
370768.jpg
370798.jpg
370798.jpg
370799.jpg
370799.jpg
370800.jpg
370800.jpg
370801.jpg
370801.jpg
370802.jpg
370802.jpg
370803.jpg
370803.jpg
370804.jpg
370804.jpg
373650.jpg
373650.jpg
373651.jpg
373651.jpg
373653.jpg
373653.jpg
373654.jpg
373654.jpg
373655.jpg
373655.jpg
65491.jpg
65491.jpg
65492.jpg
65492.jpg
65493.jpg
65493.jpg
65494.jpg
65494.jpg
65495.jpg
65495.jpg