คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ EdCMU Alumni goodwill Ambassdors

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร. พจนา พิชิตปัจจา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการ EdCMU Alumni GoodWill Ambassadors เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ร่วมกับคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่ครูมัธยมศึกษาตอนปลายณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

Galleries

 

25920.jpg
25920.jpg
S__23076871.jpg
S__23076871.jpg
S__23076873.jpg
S__23076873.jpg
S__23134216.jpg
S__23134216.jpg
S__23134219.jpg
S__23134219.jpg
S__23134220.jpg
S__23134220.jpg
S__23134221.jpg
S__23134221.jpg
S__23134223.jpg
S__23134223.jpg