ผศ. ดร. พจนา พิชิตปัจจา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ” (Community Key Actors Summit: Reducing Health Risk Factors, Enhancing Health Reinforcing

วันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ผศ. ดร. พจนา พิชิตปัจจา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ” (Community Key Actors Summit: Reducing Health Risk Factors, Enhancing Health Reinforcing Factors) ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา (Area Base Development – ABD) และน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดวิธีการขับเคลื่อนการลดปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มปัจจัยเสริมต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ อันนำไปสู่การขยายผลในสังคมไทย และเป็นพลังการขับเคลื่อนวาระทางนโยบายของประเทศ

Galleries

 

S__43827304.jpg
S__43827304.jpg
S__43827305.jpg
S__43827305.jpg
S__43827306.jpg
S__43827306.jpg
S__43827307.jpg
S__43827307.jpg
S__4661447.jpg
S__4661447.jpg
S__4661448.jpg
S__4661448.jpg
S__4661450.jpg
S__4661450.jpg
S__4661455.jpg
S__4661455.jpg
S__4661456.jpg
S__4661456.jpg
S__4694036.jpg
S__4694036.jpg
S__4694037.jpg
S__4694037.jpg
S__47390723.jpg
S__47390723.jpg
S__47390724.jpg
S__47390724.jpg
S__47390727.jpg
S__47390727.jpg
S__47390728_0.jpg
S__47390728_0.jpg
S__47390729_0.jpg
S__47390729_0.jpg
S__47390730_0.jpg
S__47390730_0.jpg