"งานรับขวัญน้องและสานสัมพันธ์ รปม. มช. 19&20"

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 19 ได้จัด "งานรับขวัญน้องและสานสัมพันธ์ รปม. มช. 19&20"
โดยมีรศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และ รศ. ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ได้กล่าวต้อนรับและอวยพร ให้แก่นักศึกษาใหม่ รวมทั้งได้ผูกข้อมือ เพื่อเป็นการรับขวัญ ลูกช้างเชือกใหม่ ระดับปริญญาโท
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่

Galleries

 

343146.jpg
343146.jpg
343147.jpg
343147.jpg
343148.jpg
343148.jpg
343149.jpg
343149.jpg
343151.jpg
343151.jpg
343152.jpg
343152.jpg
343158.jpg
343158.jpg
343161.jpg
343161.jpg
343162.jpg
343162.jpg