โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ  วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ศิขิรัมย์                                 ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล                       กรรมการ
3.อาจารย์ ดร.ปีดิเทพ  อยู่ยืนยง                                       กรรมการ

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวดี  ชมเดช                                   ประธานกรรมการ
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง                                กรรมการ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  กิมภากรณ์                          กรรมการ

3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ          ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ  ผลภาค                          กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ  ธีระพงษ์                       กรรมการ

4. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง  วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์  เนียมทรัพย์                    ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร  วงศ์หงษ์กุล                     กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.มนต์นภัส  มโนการณ์                                  กรรมการ

5. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง  วันพุธที่ 5 กันยายน 2561
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์  เนียมทรัพย์                     ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร  วงศ์หงษ์กุล                      กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.มนต์นภัส  มโนการณ์                                   กรรมการ

6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา  วินิจนัยภาค                        ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา                    กรรมการ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ                             กรรมการ
 
 
 

Galleries

 

DSC03588.JPG
DSC03588.JPG
DSC03601.JPG
DSC03601.JPG
DSC03603.JPG
DSC03603.JPG
DSC03605.JPG
DSC03605.JPG
DSC03609.JPG
DSC03609.JPG
DSC03616.JPG
DSC03616.JPG
DSC03618.JPG
DSC03618.JPG
DSC04443.JPG
DSC04443.JPG
DSC04449.JPG
DSC04449.JPG
DSC04458.JPG
DSC04458.JPG
S__18628667.jpg
S__18628667.jpg
ตรวจ IA  2_290861.jpg
ตรวจ IA 2_290861.jpg
ตรวจ IA_290861.jpg
ตรวจ IA_290861.jpg
ตรวจ PA_300861.jpg
ตรวจ PA_300861.jpg
ตรวจ PA1_290861.jpg
ตรวจ PA1_290861.jpg
ตรวจ SEA 2_300861.jpg
ตรวจ SEA 2_300861.jpg
ตรวจ SEA_300861.jpg
ตรวจ SEA_300861.jpg
ตรวจ SEA.jpg
ตรวจ SEA.jpg