ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ท้องถิ่นได้อะไร? : ความท้าทายใหม่ของ อปท. ในยุคประเทศไทย 4.0”

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ท้องถิ่นได้อะไร? : ความท้าทายใหม่ของ อปท. ในยุคประเทศไทย 4.0” รุ่นที่ 2 ณ ห้องห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองให้ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างสมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนากำลังคน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้

Galleries

 

0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0009.JPG
0009.JPG