กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO) ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)"

กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ กองบรรณาธิการวารสารวิจิตรศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์และกองบรรณาธิการวารสาร Journal of Environmental Design คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำวารสารในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO) ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)" ในวันอังคารที่ 15 - วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำวารสาร ได้เรียนรู้การใช้งานระบบบริหารจัดการวารสาร ThaiJo 2.0 และสามารถใช้งานระบบ ThaiJo 2.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Galleries

 

0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0009.JPG
0009.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0011.JPG
0011.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0012.JPG
0012.JPG