คณะรัฐศาสตร์ฯ จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ได้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายทางวิชาการและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการพบปะระหว่างรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับคณบดี รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยคณะรัฐศาสตร์ฯ จะได้นำนโยบายที่ได้จากการหารือดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

Galleries

 

0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0009.JPG
0009.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0011.JPG
0011.JPG
0012.JPG
0012.JPG
0013.JPG
0013.JPG
0014.JPG
0014.JPG
0015.JPG
0015.JPG
0016.JPG
0016.JPG
0017.JPG
0017.JPG