CLOGS จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น (ศบมท.) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) Thai Civic Education และ Friedrich-Ebert-Stiftung จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ขึ้นในระหว่างวันที่ 5- 6 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นต่อไป

Galleries

 

0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0009.jpg
0009.jpg
0010.jpg
0010.jpg
0011.jpg
0011.jpg
0012.jpg
0012.jpg
0013.jpg
0013.jpg
0014.jpg
0014.jpg