โครงการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์อำนวย ศรีพูนสุข ในโอกาสที่รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย "โครงการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม" โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการของคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์

Galleries

 

0002.jpg
0002.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0008.jpg