แสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ ต่อการทำหน้าที่คณบดี และแสดงความยินดีสำหรับตำแหน่งใหม่ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการอำนวยการและผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ แสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ ต่อการทำหน้าที่คณบดี และแสดงความยินดีสำหรับตำแหน่งใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในโอกาสเดียวกัน ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

Galleries

 

0002.jpg
0002.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0003.jpg
0003.jpg