สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยายเกี่ยวกับ ท้องถิ่นอัจฉริยะ 4.0

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 อ.ดร. มาลินี คุ้มสุภา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรจากสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายในหัวข้อ “เชียงใหม่กับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)” โดย อ.ราม โชติคุต รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี และ “Start-up Local คิดนอกกรอบเพื่อท้องถิ่น” โดย อ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

Galleries

 

0006.JPG
0006.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0001.JPG
0001.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG