นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 18 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ สาธารณจีน(ไต้หวัน)

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ สาธารณจีน(ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2560 โดยได้ไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ Department of Public Administration,National Chengchi University, National Development Council และ Department of National Development, National Taiwan University​

Galleries

 

0014.jpg
0014.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0009.jpg
0009.jpg
0010.jpg
0010.jpg
0011.jpg
0011.jpg
0012.jpg
0012.jpg
0013.jpg
0013.jpg