ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน ได้ร่วมจัดกิจกรรมและเป็นวิทยากร เรื่อง “พัฒนาคน พัฒนางาน มุ่งสู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน ได้ร่วมจัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรให้กับบริษัท บริษัท ใยตา วิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด เรื่อง “พัฒนาคน พัฒนางานมุ่งสู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ” โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมปานวิมาน รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม โดยในการสัมมนาครั้งนี้ มุ้งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์การการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การคิดแบบสร้างสรรค์ การติดต่อสื่อสารการสร้างมูลค่าเพิ่มในงาน การจัดลำดับความสำคัญของงานการส่งเสริมให้พนักงานมีความจงรักภักดีกับองค์การ และการให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่ความสำเร็จและยั่งยืน

Galleries

 

0002.jpg
0002.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg