กิจกรรม HITS (High Impact Training Seminar) ครั้งที่ 8

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรม HITS (High Impact Training Seminar) ครั้งที่ 8 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อกิจกรรม "How To Tell If You're An Introvert And Extrovert " เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยมี ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ

Galleries

 

0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg