ต้อนรับบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี


คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ด้านบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย" ระหว่างมหาวิทยาลัย   โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผศ.ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล  พร้อมด้วยคุณนวลศรี ลิขิตอนุรักษ์  เลขานุการคณะ  งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานบริหารวิชาการ ได้ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ

Galleries

 

1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
6.JPG
6.JPG
5.JPG
5.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG