คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล, รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา ,ผู้ช่วยคณบดีอาจารย์ราม โชติคุต, หัวหน้าสำนักวิชาการเมืองการปกครอง อาจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธ์ุ พร้อมด้วยเลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คุณนวลศรี ลิขิตอนุรักษ์ และบุคคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะและศึกษาดูงานด้าน"การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยสู่พลวัตแห่งอนาคต"  โดยได้รับฟังบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเยี่ยมชมส่วนงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น วิสัยทัศน์ของคณะ การเรียนการสอน ระบบงานด้านการประกันคุณภาพ งานด้านบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา การบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา ณ ห้องค้นคว้าอัจฉริยะ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG
9.JPG
9.JPG
10.JPG
10.JPG
11.JPG
11.JPG
12.JPG
12.JPG
13.JPG
13.JPG
14.JPG
14.JPG
15.JPG
15.JPG
16.JPG
16.JPG
17.JPG
17.JPG
3.JPG
3.JPG