ภาพบรรยากาศ สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "Political Party Development: A Comparative Perspective"

ภาพบรรยากาศ "รัฐศาสตร์เสวนา กุมภาพันธ์" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  ในหัวข้อ  "Political Party Development: A Comparative Perspective"
โดย Associate Professor Dr. James Ockey School of Language, Social and Political Sciences University of Canterbury, New Zealand วิทยากรร่วมเสวนา อาจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ ซึ่งในการเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจ จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และประชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟังร่วม 50 คน

Galleries

 

S__17686533.jpg
S__17686533.jpg
S__17686532.jpg
S__17686532.jpg
S__17686536.jpg
S__17686536.jpg
S__17686537.jpg
S__17686537.jpg
S__17686543.jpg
S__17686543.jpg
S__17686545.jpg
S__17686545.jpg
126855.jpg
126855.jpg