ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและบริบทพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน 2560 ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center)  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยอาจารย์พิกุล  อิทธิหิรัญวงศ์ และ อาจารย์เรวัตร วงศ์เดอรี นำเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 39 คน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและบริบทพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน 2560  ณ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน  ระหว่างวันที่ 16-18  กุมภาพันธ์  2560   
โครงการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้บริบทพื้นที่ชายแดนในประเด็นต่างๆ รวมทั้งเป็นการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ซึ่งแบ่งรูปแบบกิจกรรมออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
    1.กิจกรรมการเรียนรู้จากส่วนงานราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ชายแดน ได้เเก่
          การศึกษาเรียนรู้เรื่อง “ประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่” ณ  คุ้มวงศ์บุรี  และ  คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
          การศึกษาเรียนรู้เรื่อง  "ทหารกับความมั่นคงทางชายเเดน" ณ กองร้อยทหารพราน 3207 
          การศึกษาเรียนรู้เรื่อง  “การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน” ณ ศุลกากรห้วยโก๋น
          การศึกษาเรียนรู้เรื่อง  “การเคลื่อนย้ายแรงงานกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”  ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองห้วยโก๋น
          การศึกษาเรียนรู้เรื่อง  “การจัดการศึกษาส้าหรับเด็กชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดน” ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
 2.กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในรูปแบบของฐานกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 250 คนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานฌแลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  
 

Galleries

 

1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
7.JPG
7.JPG
8.jpg
8.jpg
9.jpg
9.jpg
10.jpg
10.jpg
11.jpg
11.jpg
12.jpg
12.jpg
13.jpg
13.jpg