ตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศรอบที่ 1 การออกแบบร้านค้าโชห่วย ภายใต้โครงการแมคโครโชห่วย

ตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศรอบที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การออกแบบร้านค้าโชห่วย ภายใต้โครงการแมคโครโชห่วย
โดยมีตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดดังนี้


1. นางสาวกฤษติกาญจน์ รงค์ฤทธิ์ไชย รหัสนักศึกษา 571910072
2. นายกิตติภัฎ มณีวรรณ รหัสนักศึกษา 571910076
3. นายกีรติ กรุงศรี รหัสนักศึกษา 571910077
4. นายคุณานนต์ สุขเจริญ รหัสนักศึกษา 571910080
5. นายจิรพงศ์ สมมาก รหัสนักศึกษา 571910082
6. นางสาวรมิตา สบบง รหัสนักศึกษา 571910121
7. นายรัชชานนท์ หย่างสุวรรณ รหัสนักศึกษา571910124 

Galleries

 

S__251101188.jpg
S__251101188.jpg
S__251101187.jpg
S__251101187.jpg