คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรม HITS (High Impact Training Seminar) ครั้งที่1/2560

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรม HITS (High Impact Training Seminar) ครั้งที่1/2560 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อกิจกรรม "Mind Map 1.0" โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยให้บุคลากรมีการจัดระเบียบความคิด การเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์จากกระดาษแผ่นเดียว กรจับประเด็นสำคัญ และการจัดลำดับความสำคัญก่อน - หลัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ

 

Galleries

 

16864568_10154628341839355_9148964171822919590_n.jpg
16864568_10154628341839355_9148964171822919590_n.jpg
16832308_10154628342099355_3334438716372587619_n.jpg
16832308_10154628342099355_3334438716372587619_n.jpg
16832009_10154628341969355_5944669117774034396_n.jpg
16832009_10154628341969355_5944669117774034396_n.jpg
S__2154651.jpg
S__2154651.jpg