หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | กระดานถาม-ตอบ | สมาคมศิษย์เก่า | POL MIS
Thai English Version
 
 

บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ  ได้เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ งานประเพณีสงกรานต์  เมื่อวันที 13 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ  ได้เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ งานประเพณีสงกรานต์  เมื่อวันที 13 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
 
รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดีฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Universiti Utara Malaysia จำนวน 60 คน ภายใต้การนำของ Associate Professor Dr. Ahmad Bashawir Hj Abdul Ghani, Dean of School of International Studies, UUM
รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดีฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Universiti Utara Malaysia จำนวน 60 คน ภายใต้การนำของ Associate Professor Dr. Ahmad Bashawir Hj Abdul Ghani, Dean of School of International Studies, UUM
 
ลงพื้นที่อำเภออมก๋อยร่วมกับทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอมก๋อยและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 8 เมษายน 2557 ลงพื้นที่อำเภออมก๋อยร่วมกับทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2557 เวลา 10:11 น.
คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะกรรมการอำนวยการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เดินทางไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ครั้งที่ 1/2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะกรรมการอำนวยการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์...
วันที่อัพเดต: 4 เม.ย. 2557 เวลา 16:48 น.
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 15 สถาบัน และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติครั้งที่ 2 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 15 สถาบัน...
วันที่อัพเดต: 4 เม.ย. 2557 เวลา 09:51 น.
อ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ดำเนินรายการระดมสมองกับผู้นำชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลประจำปี พ.ศ.2557 ที่โรงแรมเมอร์เคียว วันที่ 27 มีนาคม 2557 อ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต...
วันที่อัพเดต: 2 เม.ย. 2557 เวลา 16:28 น.
อ.นรุตม์ เจริญศรี เดินทางนำเสนองานวิจัยในหัวข้อ "บทบาทสหรัฐอเมริกาที่มีต่อการเกิดขึ้นของภูมิภาคนิยมในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม DPAK C.JAIN อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.นรุตม์ เจริญศรี เดินทางนำเสนองานวิจัยในหัวข้อ...
วันที่อัพเดต: 2 เม.ย. 2557 เวลา 12:07 น.
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ" เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์...
วันที่อัพเดต: 28 มี.ค. 2557 เวลา 08:41 น.
รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดี พร้อมกับ อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากร ได้ให้บริการทางวิชาการใน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง ประเทศลาว รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดี พร้อมกับ อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์...
วันที่อัพเดต: 26 มี.ค. 2557 เวลา 17:10 น.
"นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก. ได้ศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิจัยและฟังบรรยายเรื่องวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จากพระครูธรรมคุต (พระอาจารย์สรยุทธ์ ชยปัญโญ) ณ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ "นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก....
วันที่อัพเดต: 19 มี.ค. 2557 เวลา 14:31 น.
ผศ. ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ ผศ. ดร. พจนา พิชิตปัจจา เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการศึกษา "ชีวิตคนไทย : กลไกกำจัดกลโกง" โดย รศ. ดร. สิริลักษณา คอมันตร์ และคณะ ผศ. ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ ผศ. ดร. พจนา พิชิตปัจจา...
วันที่อัพเดต: 12 มี.ค. 2557 เวลา 09:52 น.

แผนการจัดการความรู้

03/03/2014

แผนการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดคลิก

ประกาศ...ขอความร่วมมือนักศึกษา

17/01/2013

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน เข้าไปทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ SIS ของทางมหาวิทยาลัย ตาม URL ดังนี้ http://sis.cmu.ac.th

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บ SIS

แผนการจัดการความรู้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ...ขอความร่วมมือนักศึกษา

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน เข้าไปทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 16:39 น.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 11 เม.ย. 2557 เวลา 15:33 น.
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ อดีตรองอธิการบดีและอดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 8 เม.ย. 2557 เวลา 17:17 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่ออนาคต" (Researches and Creative Solutions of Tomorrow) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 8 เม.ย. 2557 เวลา 11:32 น.
ขอแจ้งรายชื่อผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 28 มี.ค. 2557 เวลา 08:39 น.
รับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น Student Exchange Program “Peace and Human Security in Asia (PAHSA)
วันที่อัพเดต: 24 มี.ค. 2557 เวลา 11:47 น.
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติการพัฒนาท้องถิ่นโดยแนวคิด OTOP/OVOP [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 20 มี.ค. 2557 เวลา 16:18 น.
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 17 มี.ค. 2557 เวลา 13:58 น.
เชิญผู้สนใจร่วมงาน "การพัฒนาเครือข่ายงานวิชาการและความร่วมมือ GMS-ASEAN COMMUNITY & BEYOND"
วันที่อัพเดต: 3 มี.ค. 2557 เวลา 11:20 น.
ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 0522/2557 เรื่องแต่งตั้งกรรมการอำนวยการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 28 ก.พ. 2557 เวลา 10:47 น.
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2556 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 3 ก.ค. 2556 เวลา 12:48 น.
แนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณนักวิจัย [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 3 ก.ค. 2556 เวลา 11:09 น.
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 มี.ค. 2557 เวลา 16:58 น.
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 1 "Innovations in Applied Arts" [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 มี.ค. 2557 เวลา 16:56 น.
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการประจำปี 2557 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 มี.ค. 2557 เวลา 16:55 น.
ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 มี.ค. 2557 เวลา 16:54 น.
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 4 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 17 ก.พ. 2557 เวลา 10:03 น.
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 17 ก.พ. 2557 เวลา 10:02 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "The Asian Conference on Arts and Cultures 2014" [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 12 ก.พ. 2557 เวลา 09:16 น.
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เพื่อใคร เพื่ออะไร" [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 12 ก.พ. 2557 เวลา 09:17 น.
Scholoarships for Korean Studies Summer program offered by Hankuk University of Foreign Studies [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 19 มี.ค. 2557 เวลา 16:15 น.
NCCU ประชาสัมพันธ์ทุน [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 19 มี.ค. 2557 เวลา 16:14 น.
Scholarship pregramme TF Learn Programme@NUS, AY 14/15 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 17 มี.ค. 2557 เวลา 08:51 น.
Hirosaki University Exchange Student Program (for Fall 2014) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 17 มี.ค. 2557 เวลา 08:50 น.
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ National Chengchi University ประเทศไต้หวัน ปี 2014 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 13 มี.ค. 2557 เวลา 15:53 น.
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อศึกษา ณ ประเทศเกาหลี [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 13 มี.ค. 2557 เวลา 15:52 น.
ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2557 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 3 มี.ค. 2557 เวลา 13:37 น.
Summer School Program at Ochanomizu University ประจำปี 2014 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 16:59 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการ "Waseda Summer Session 2014" [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 16:58 น.
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก China-AUN Scholoarship 2014/2015 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 16:57 น.
โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (ประจำ) | โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (ส่วนงาน)
กำหนดการสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้มสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารวิชาการ [คลิกดูรายละเอียด] [มีข้อมูลเพิ่ม คลิก]
วันที่อัพเดต: 11 เม.ย. 2557 เวลา 13:53 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 2 เม.ย. 2557 เวลา 12:15 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 21 มี.ค. 2557 เวลา 16:01 น.
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 12 มี.ค. 2557 เวลา 16:56 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ด้านบริหารวิชาการ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:16 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงาน คระรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 27 ก.พ. 2557 เวลา 10:28 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 13:10 น.
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 12 ก.พ. 2557 เวลา 16:46 น.
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารงานวิจัย [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 12 ก.พ. 2557 เวลา 16:45 น.
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารวิชาการ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 12 ก.พ. 2557 เวลา 16:45 น.
******* แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับบุคลากร
วันที่อัพเดต: 20 ธ.ค. 2555 เวลา 11:32 น.
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 17 มี.ค. 2557 เวลา 08:49 น.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 กำหนดเงื่อนไขพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอาจถูกเลิกจ้างได้ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 10 มี.ค. 2557 เวลา 15:07 น.
แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 10 มี.ค. 2557 เวลา 15:05 น.
การจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2558 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 24 ก.พ. 2557 เวลา 15:38 น.
ตารางสอบไล่ปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 17 ก.พ. 2557 เวลา 10:04 น.
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและผู้ช่วยกรรมการคุมสอบระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 6 ธ.ค. 2556 เวลา 10:52 น.
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและผู้ช่วยกรรมการคุมสอบระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 6 ธ.ค. 2556 เวลา 10:51 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 3 ธ.ค. 2556 เวลา 13:26 น.
กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาหัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 19 พ.ย. 2556 เวลา 12:50 น.
กำหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2556 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ภาคพิเศษ) [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 11 เม.ย. 2557 เวลา 15:38 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 10 เม.ย. 2557 เวลา 11:13 น.
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 11 มี.ค. 2557 เวลา 16:59 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2556 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 7 มี.ค. 2557 เวลา 10:56 น.
National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน จัดโครงการ Program for Academic Exchange (PAX) National Chung Hsing University [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 26 ก.พ. 2557 เวลา 14:52 น.
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 17:01 น.
Sophia University เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Sophia AIMS Program [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 25 ก.พ. 2557 เวลา 17:02 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 19 ก.พ. 2557 เวลา 16:03 น.
ขอพิจารณาคัดเลือกผู้นำนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมการทดสอบอัจริยะสากล [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 31 ม.ค. 2557 เวลา 10:52 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/56 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง [คลิกดูรายละเอียด]
วันที่อัพเดต: 29 ม.ค. 2557 เวลา 10:32 น.
Links หน่วยงาน
โครงการแก้ปัญหาวิกฤติหมอกควัน SMOG
OTOP
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สารสนเทศด้านการวิจัย
บทเรียนออนไลน์
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์