Logo

 

 

 

 

One Belt One Road & Greater Mekong Sub-region Cooperation
 "Lancang Jiang-Mekong River: Rising Smart Corridor"

Academic Seminar
 "Reorganizing Globalization"

สัมนาวิชาการ " การเมืองเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"

Recent Activities

 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ด้านบริหารวิชาการ)(คลิก)
 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (คลิก)
 ประกาศแผนการดำเนินงานโรงอาหาร อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ (คลิก)
 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (คลิก)