Logo

 

 

 

 

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1
ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ฯ
เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวประจำปี 2560
สัมนาวิชาการ " การเมืองเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"

Recent Activities

แบบประเมินความพึงพอใจการทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ (คลิก)
ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง (คลิก)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานจ้างเหมาตกแต่งพื้น และผนังห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4  (คลิก)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 (คลิก)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกงานจ้างเหมาตกแต่งพื้น และผนังห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี  รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก (คลิก)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ทำบัตรอนุญาตจอดรถจักรยานยนต์ภายในคณะฯ (คลิก)

EVENTS

STUDENTS

รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่สนใจ เข้าร่วม โครงการสัมมนานักศึกษา The 8th International
Students Forum (ISF)

MORE


 
 

Our Partners