กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

*** ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในการประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่*** (17 ก.ย. 2561 - 2 days ago)
ขอเชิญพี่น้องศิษย์เก่าสิงห์ขาวร่วมงานบุญเดือนสิงห์และทอดผ้าป่าสามัคคี วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 (19 ก.ค. 2561 - 2 months ago)
ขอเชิญชวนประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การของรัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็น ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (17 ก.ค. 2561 - 2 months ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แบบ 3 ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (28 มิ.ย. 2561 - 2 months ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แบบ 2 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (28 มิ.ย. 2561 - 2 months ago)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) (14 ก.ย. 2561 - 5 days ago)
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (12 ก.ย. 2561 - 1 week ago)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (7 ก.ย. 2561 - 1 week ago)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสอบ วิชาสอบ สถานที่สอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) (30 ส.ค. 2561 - 2 weeks ago)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) (29 ส.ค. 2561 - 3 weeks ago)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) (30 ส.ค. 2561 - 2 weeks ago)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) (30 ส.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) (17 ส.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (17 ส.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) (7 ส.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการระหว่างประเทศ (26 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาสอบ วิชาสอบ สถานที่สอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) (26 ก.ค. 2561 - 1 month ago)
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาการระหว่างประเทศ (23 ก.ค. 2561 - 1 month ago)

********** ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ********** (2 ก.ค. 2561 - 2 months ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการเช่าเครื่องเสียงพร้อมแสงไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561 - 1 week ago)
ประกาศผลการจ้างเหมาทำสีพื้นอีพ็อกซีในบริเวณพื้นโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ (8 ก.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลดารจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (6 ก.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ก.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตป้ายห้องพักอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.ย. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การรับรองบุคคลภายนอก (4 ก.ย. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ (3 ก.ย. 2561 - 2 weeks ago)
****ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงอาหาร อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ **** (3 ก.ย. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2561 - 2 weeks ago)
****ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**** (30 ส.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ส.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตนามบัตรอาจารย์ประจำคณะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อเครื่องกดน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ (22 ส.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 2561 - 4 weeks ago)
จ้างเหมาผลิตป้ายประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจัดซื้อพวงหรีด (16 ส.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 2561 - 1 month ago)

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก