หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | กระดานถาม-ตอบ | สมาคมศิษย์เก่า | POL MIS
Thai English Version
 
 
ข่าวประกาศทั้งหมด : กิจกรรมของคณะฯ
ผลการค้นหา พบจำนวน 238 รายการ

ผศ.ดร.กัญญณัฐฐา อิทธินิติวุฒิ และ อ.เบญจมาศ นิลสุวรรณ์ เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย วิชาประชาคมอาเซียน ให้กับกรมการปกครอง ในหลักสูตร ปลัดอำเภอ รุ่นที่ 205 ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557

Updated: 27 พ.ค. 2557 เวลา 13:41 น.
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมวิชาการ International Workshop ในหัวข้อ "GMS - ASEAN Community and Beyond" ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2557

Updated: 30 เม.ย. 2557 เวลา 09:44 น.
โครงการประชุมสัมมนาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (รัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสำนักวิชาการเมืองและการปกครอง ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

Updated: 29 เม.ย. 2557 เวลา 14:12 น.
บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ  ได้เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ งานประเพณีสงกรานต์  เมื่อวันที 13 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

Updated: 18 เม.ย. 2557 เวลา 11:45 น.
รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดีฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Universiti Utara Malaysia จำนวน 60 คน ภายใต้การนำของ Associate Professor Dr. Ahmad Bashawir Hj Abdul Ghani, Dean of School of International Studies, UUM

Updated: 11 เม.ย. 2557 เวลา 11:23 น.
ลงพื้นที่อำเภออมก๋อยร่วมกับทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอมก๋อยและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 8 เมษายน 2557

Updated: 10 เม.ย. 2557 เวลา 10:11 น.
คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะกรรมการอำนวยการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เดินทางไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ครั้งที่ 1/2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Updated: 4 เม.ย. 2557 เวลา 16:48 น.
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 15 สถาบัน และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติครั้งที่ 2 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Updated: 4 เม.ย. 2557 เวลา 09:51 น.
อ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ดำเนินรายการระดมสมองกับผู้นำชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลประจำปี พ.ศ.2557 ที่โรงแรมเมอร์เคียว วันที่ 27 มีนาคม 2557

Updated: 2 เม.ย. 2557 เวลา 16:28 น.
อ.นรุตม์ เจริญศรี เดินทางนำเสนองานวิจัยในหัวข้อ "บทบาทสหรัฐอเมริกาที่มีต่อการเกิดขึ้นของภูมิภาคนิยมในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม DPAK C.JAIN อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Updated: 2 เม.ย. 2557 เวลา 12:07 น.
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ" เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Updated: 28 มี.ค. 2557 เวลา 08:41 น.
รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดี พร้อมกับ อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากร ได้ให้บริการทางวิชาการใน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง ประเทศลาว

Updated: 26 มี.ค. 2557 เวลา 17:10 น.
"นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก. ได้ศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิจัยและฟังบรรยายเรื่องวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จากพระครูธรรมคุต (พระอาจารย์สรยุทธ์ ชยปัญโญ) ณ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Updated: 19 มี.ค. 2557 เวลา 14:31 น.
ผศ. ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ ผศ. ดร. พจนา พิชิตปัจจา เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการศึกษา "ชีวิตคนไทย : กลไกกำจัดกลโกง" โดย รศ. ดร. สิริลักษณา คอมันตร์ และคณะ

Updated: 12 มี.ค. 2557 เวลา 09:52 น.
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ข้อมูล GMS-ASEAN ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

Updated: 11 มี.ค. 2557 เวลา 16:13 น.
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดย รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดี ได้จัดแสดงนิทรรศการนำเสนอการดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับวงจรสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่

Updated: 7 มี.ค. 2557 เวลา 14:36 น.
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จัดการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องหัวข้อ "Cooperation for the Environment in GMS: Its Structure and Features"  โดย Mr.Mashashi KOKOTA (Visiting Researcher) นักศึกษาปริญญาเอก จาก Nihon University, Japan

Updated: 7 มี.ค. 2557 เวลา 09:18 น.
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์โอทอป เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ ข่วงสันกำแพง

Updated: 26 ก.พ. 2557 เวลา 10:35 น.
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง "ศักยภาพการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชาว"

Updated: 12 ก.พ. 2557 เวลา 16:34 น.
บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ ร่วมบริจาคโลหิต โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ โถงคณะรัฐศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

Updated: 11 ก.พ. 2557 เวลา 16:52 น.
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSS Center) จัดโครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "หลักสูตร IELTS Workshop and Pretest” โดยวิทยากรจาก British Councilเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-1

Updated: 5 ก.พ. 2557 เวลา 17:33 น.
สำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบรรยายและสัมมนาทางวิชาการ และหารือเรื่องการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ขึ้นในระหว่างวันอังคารที่ 28 - วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐปร
สำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบรรยายและสัมมนาทางวิชาการ และหารือเรื่องการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ขึ้นในระหว่างวันอังคารที่ 28 - วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิก และอาเซียน รวมถึงประเด็นผู้ลี้ภัย โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Helen Pringle อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย และ Consul General Michael Heath กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
Updated: 3 ก.พ. 2557 เวลา 15:19 น.
คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าเยี่ยมดูงาน โดยมีอาจารย์จากสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

Updated: 28 ม.ค. 2557 เวลา 11:39 น.
ภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่รับปริญญาและงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต (งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48) ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์ฯ

Updated: 23 ม.ค. 2557 เวลา 10:17 น.
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิชาการในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

Updated: 17 ม.ค. 2557 เวลา 13:16 น.
สำนักวิชาการเมืองการปกครอง จัดทำบุญตักบาตรและฟังธรรม ตามโครงการ "ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ณ บริเวณลานกิจกรรม คณะรัฐศาสตร์ เช้าวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

Updated: 15 ม.ค. 2557 เวลา 09:08 น.
สโมสรนักศึกษาฯ ร่วมกับ ชมรมวิชาการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดงาน "รัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14" ในวันที่ 8 มกราคม 2557

Updated: 8 ม.ค. 2557 เวลา 09:48 น.
โครงการค่าย 22 ปี อาสารัฐศาสตร์ทำดีเพื่อท้องถิ่นไทย (ค่ายสร้างครั้งที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 56 - 4 ม.ค. 57 ณ บ้านห้วยบะบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

Updated: 8 ม.ค. 2557 เวลา 11:23 น.
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์ (คณบดี) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าของขวัญพร้อมรับพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Updated: 2 ม.ค. 2557 เวลา 15:04 น.
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับสถานกงศุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาจัดงานเสวนาวิชาการ "จากล่างสู่บน: Primary Election ประสบการณ์จากต่างแดน" ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้อง PSB 1101

Updated: 26 ธ.ค. 2556 เวลา 15:49 น.
หน้าที่: [1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [8]
Links หน่วยงาน
โครงการแก้ปัญหาวิกฤติหมอกควัน SMOG
OTOP
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สารสนเทศด้านการวิจัย
บทเรียนออนไลน์
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์