หน้าแรก | เกี่ยวกับคณะ | กระดานถาม-ตอบ | สมาคมศิษย์เก่า | POL MIS
Thai English Version
 
 
อ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน ได้พานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 14 ในวิชา 128753 ธรรมภิบาลในการบริหารท้องถิ่น ไปศึกษาดูงานธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
Updated: 2013-02-19 13:11:44, Views: (1227)
อ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน ได้พานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 14 ในวิชา 128753 ธรรมภิบาลในการบริหารท้องถิ่น ไปศึกษาดูงานธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน อ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน ได้พานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 14 ในวิชา 128753 ธรรมภิบาลในการบริหารท้องถิ่น ไปศึกษาดูงานธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน อ.ดร.รวีวรรณ แพทย์สมาน ได้พานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 14 ในวิชา 128753 ธรรมภิบาลในการบริหารท้องถิ่น ไปศึกษาดูงานธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน    
Links หน่วยงาน
โครงการแก้ปัญหาวิกฤติหมอกควัน SMOG
OTOP
ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สารสนเทศด้านการวิจัย
บทเรียนออนไลน์
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์